Chicken Katsu
Tofu
Sesame Seeds
Potato Salad
Rice
Tonkatsu & Shrimp Tempura
Miso Soup