top of page
Salmon & avocado Nobu style taco
Assorted sashimi
Mixed vegetables
Salmon & avocado Nobu style taco
Fresh sashimi
Assorted sashimi
Salmon & avocado Nobu style taco
Chilean sea bass with dry miso
King crab tempura Amazu ponzu
bottom of page